GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH DAT GDPR
Podmínky ochrany osobních údajů
I. Základní ustanovení
Provozovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: “GDPR”) je Dovimex, s.r.o. IČO: 26877619 se sídlem Lidečko 143, PSČ: 75612 (dále jen “provozovatel”).
Kontaktní údaje provozovatele jsou
Kontaktní adresa: Lidečko 143, PSČ 75612

Email: office@dovimex.cz

Telefon: +420773561728

Osobními údaji jsou údaje o identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, kterou lze identifikovat přímo či nepřímo, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik nebo znaků, které tvoří její fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychickou identitu, mentální identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identity.
Provozovatel osobních údajů nejmenoval zprostředkovatele na ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména na zasílání obchodních nabídek a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem na uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji ze strany provozovatele plnit,
zasílání obchodních nabídek a provádění dalších marketingových aktivit.
Ze strany provozovatele nepřichází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytli svůj výslovný souhlas.
IV. Doba uchovávání údajů
Provozovatel uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, dokud je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)
Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží na základě smlouvy,
zajišťujících služby provozování e-shopu a jiné služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťujících marketingové služby.
Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Prováděné služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
Google analytics – neznamenává cookie a použití webu
Google Adwords – neznamenává cookie a použití webu

VI. Vaše práva
Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
právo opravy osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR.
právo vznést proti zpracování podle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
Provozovatel přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení
Odesíláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.6.2018.